En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Vad är en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningens uppgift.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta lägenheter till medlemmarna mot ersättning. Upplåtelsen kallas bostadsrätt. Bostadsrätts-havaren äger inte sin lägenhet utan har rätt att använda den, s.k. nyttjanderätt. Bostadsrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Man säljer däremot inte lägenheten, som man något slarvigt brukar säga i dagligt tal. Det är föreningen som äger och förvaltar huset. Medlemskapet gör dock bostadsrättshavaren till delägare i föreningen och därmed till fastighetsägare.

Bostadsrättföreningens verksamhet.

De regler som styr bostadsrättsföreningens verksamhet finns i huvudsak i:
Föreningens stadgar
Bostadsrättslagen
Lagen om ekonomiska föreningar
Bostadsrättskungörelsen
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Skattelagstiftningen

Vem bestämmer?

Vem som bestämmer i en bostadsrättförening beror helt på vad frågan gäller. Vissa saker avgör medlemmen själv. Han/hon är den som i princip bestämmer över sin lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. Undantag är bl.a. ”avsevärd” ändring i lägenheten, vilken kräver styrelsens tillstånd. Andra beslut fattas av föreningens styrelse. Vissa frågor måste avgöras av föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På stämman beslutas bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och ansvarsfrihet för styrelsen. Där utses också styrelse och revisorer.