En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra, högst sex övriga styrelseledamöter, samt minst en och högst två suppleanter. Dessa styrelsemedlemmar väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma.

Till styrelseledamot och suppleant kan väljas föreningsmedlem som bor i föreningens hus och dennes make eller närstående med vilken medlemmen varaktigt sammanbor.

Ordförande väljs för ett år och halva antalet övriga styrelseledamöter för två år. Suppleanter väljs för ett år. Återval kan ske.

Följande personer ingår i styrelsen fr.o.m stämman i maj 2022:

Funktion Namn Portnr Period
Ordförande Birgit Marklund Beijer 5 2022
Vice ordförande Mikael von Schedvin 15 2022
Sekreterare Barbara Cannon 9 2022
Ledamot Katriina Kallin 13 2022
Ledamot Torbjörn Astlind 1A 2022
Ledamot Johanna Karlgren 15 2022
Ledamot Yvonne Bång Wahlbäck 9 2022
Suppleant Barbara Hessel 13 2022
Suppleant Eva Bäckström 7 2022

E-post till styrelsen skickas till brf@naturvetaren.se
OBS! Frågor om nycklar/taggar skickas direkt till britt-marie.pielbusch@hsb.se.

Styrelsens uppgifter.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Eftersom bostadsrättsfastigheter oftast representerar mångmiljonvärden har styrelsen ett mycket stort ansvar.

Därför ger stadgar och gällande lagstiftning styrelsen en stark ställning, vilket medför att man i princip har fullständig beslutanderätt över alla förekommande frågor i föreningen.

I detta ingår en lång rad uppgifter. Bland annat ansvarar styrelsen för förvaltningen, beslutar om årsavgifter, antagandet av nya medlemmar och i förekommande fall uppsägning vid förverkande av bostadsrätt.